Štvrtok 01 10 2020
MENINY OSLAVUJE : Arnold
ZAJTRA : Levoslav
PARTNERI
SOLICAD
Pre predmet TECHNICKÉ KRESLENIE nám poskytla firma SOLICAD zdarma SW
progeCAD
ZRIAĎOVATEĽ ŠKOLY
TRNAVSKÝ
SAMOSPRÁVNY KRAJ

Zoznam schválených  učebných odborov našej školy v zmysle dokumentu Sieť stredných škôl Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

2487 H 01 autoopravár - mechanik 
2487 H 02 autoopravár - elektrikár 
2466 H 02 mechanik opravár - stroje a zariadenia
2683 H 11 elektromechanik - silnoprúdová technika
2683 H 15 elektromechanik - úžitková technika 
3355 H stolár 
3678 H inštalatér 
 2487 H  AUTOOPRAVÁR - ZAMERANIE:  01 MECHANIK,  02 ELEKTRIKÁR
Nadobudnuté vzdelanie        Úplné stredné 
Dĺžka štúdia 3 roky
Doklad o vzdelaní  
Výučný list
Spôsob ukončenia štúdia  
Záverečná skúška

Absolvent odboru je schopný samostatne vykonávať opravy osobných a nákladných automobilov - podvozkov motorových vozidiel, hnacích agregátov, prevodového ústrojenstva a elektrickej inštalácie s využitím diagnostickej meracej techniky v špecializovaných pracoviskách, resp. STK. Absolventi tohoto zamerania sa môžu uplatniť najmä v prevádzkach závodov PEUGEOT v Trnave, KIA v Žiline, Jaguár v Nitre.  

Školský vzdelávací program 3678 H INŠTALATÉR 

Nadobudnuté vzdelanie   Úplné stredné
Dĺžka štúdia   3 roky
Doklad o vzdelaní  
Výučný list
Spôsob ukončenia štúdia  
Záverečná skúška

 Absolvent je schopný vykonávať inštalatérske práce v objektoch bytovej, občianskej alebo priemyselnej výroby, montáž ústredného kúrenia a ohrievačov vody, vodovodného potrubia a príslušenstva, domových plynovodov, plynových spotrebičov. Počas učebnej doby môže absolvent získať zváračský preukaz. Učebný odbor pripravuje žiakov na kvalifikované vykonávanie odborných činností spojenýchs montážou, údržbou a opravami vodovodných, odpadových, plynovodných a vykurovacích rozvodov a zariadení a poskytuje stredné odborné vzdelanie. Počas prípravy na povolanie žiaci postupne získavajú vedomosti, zručnosti a návyky pri spájaní rôznych materiálovzváraním, lepením a inými technikami

 

Školský vzdelávací program


  2683 H  ELEKTROMECHANIK - ZAMERANIE:  11 SILNOPRÚDOVÁ TECHNIKA, 15 ÚŽITKOVÁ TECHNIKA
Nadobudnuté vzdelanie   Úplné stredné
Dĺžka štúdia   3 roky
Doklad o vzdelaní  
Výučný list
Spôsob ukončenia štúdia  
Záverečná skúška

 

 

Zameranie: 11 Silnoprúdová technika: Učebný odbor s uvedeným zameraním pripravuje absolventov s odbornými technickými vedomosťami a schopnosťami a zručnosťami tak, aby bol schopný vykonávať kvalifikovanú odbornú činnosť v oblasti silnoprúdovej elektrotechniky. Po ukončení štúdia môže absolvent formou skúška získať Odbornú spôsobilosť elektrotechnika podľa 21 vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 718/2002 z.Z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany pri práci, bezpečnosti zariadení. 

 

Zameranie: 15 Úžitková technika

Po absolvovaní odborného zamerania 15 – úžitková technika absolvent ovláda:
• základné rádioelektronické súčiastky ako aj princípy rozhlasových, TV a satelitných prijímačov
• elektropríslušenstvo úžitkovej techniky
• základné princípy obvodov spotrebnej techniky
• meracie prístroje a meracie metódy používané v oblasti úžitkovej techniky

Školský vzdelávací program 
  3355 H   STOLÁR
Nadobudnuté vzdelanie   Úplné stredné
Dĺžka štúdia   3 roky
Doklad o vzdelaní  
Výučný list
Spôsob ukončenia štúdia  
Záverečná skúška

Absolvent získa vedomosti a zručnosti potrebné k tomu, aby bol schopný votvoriť jednoduchý nábytok a stavebno-stolársky výrobok. Počas štúdia získa vedomosti a zásady pravouhlého a názorného zobrazovania a kreslenia technických výkresov. Spoznáva počas štúdia druhy, vlastnosti a možnosti použitia materiálov používaných pri výrobe a montáži nábytku. Absolvent tohoto odboru dokáže vykonávať kvalifikovane pracovné činosti v oblasti výroby a montáže nábytku, stavebnostolárskych výrobkov a výrobkov z dreva a drevených materiálov v sériovej, alebo individuálnej výrobe.

Školský vzdelávací program


 
2466 H02 MECHANIK OPRAVÁR - STROJE A ZARIADENIA
Nadobudnuté vzdelanie Úplné stredné
Dĺžka štúdia 3 roky
Doklad o vzdelaní
Výučný list
Spôsob ukončenia štúdia
Záverečná skúška
Absolvent daného odboru je schopný uplatniť sa v rôznych postoch strojárskej výroby. Je schopný pracovať pri výrobe, opravách, obsluhe a údržbe strojov a zariadení.
Školský vzdelávací program - pripravujeme
 
AKTUÁLNE TERMÍNY
CERTIFIKÁT SKF
Naša škola získala certifikát SKF pre správnu
identifikáciu a odstraňovanie porúch a správnu
montáž súčiastok v automobilovom priemysle
LINKA POMOCI
KAM PO STREDNEJ

Ochrana osobných údajov
Pre viac informácii
kliknite SEM
PONUKA ONLINE SÚŤAŽÍ

Pre viac informácii
kliknite SEM