Štvrtok 22 10 2020
MENINY OSLAVUJE : Sergej
ZAJTRA : Alojza
PARTNERI
SOLICAD
Pre predmet TECHNICKÉ KRESLENIE nám poskytla firma SOLICAD zdarma SW
progeCAD
ZRIAĎOVATEĽ ŠKOLY
TRNAVSKÝ
SAMOSPRÁVNY KRAJ

 

Zoznam schválených  odborov nadstavbového štúdia našej školy v zmysle dokumentu Sieť stredných škôl Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

Uvedené odbory je možné študovať dennou, resp. externou formou za predpokladu dostatočného počtu prihlásených záujemcov o štúdium:

2675 L 02 elektrotechnika - výroba a prevádzka strojov a zariadení
2675 L 03 elektrotechnika - elektronické zariadenia
2414 L 01 strojárstvo-výroba, montáž a oprava prístrojov,strojov a zariadení
6476 L technicko-ekonomický pracovník - blok strojárstvo
3347 L drevárska a nábytkárska výroba

ŠTUDIJNÝ   ODBOR   2675  L  ELEKTROTECHNIKA
Nadobudnuté vzdelanie Úplné stredné s maturitou
Dĺžka štúdia         2 roky
Doklad o vzdelaní
Maturitné vysvedčenie
Spôsob ukončenia štúdia
Maturitná skúška

V zameraní 02 na výrobu, prevádzku elektrických strojov a zariadení si absolvent prehĺbi vedomosti z technológie výroby a funkčných vlastností elektrických strojov, prístrojov, zariadení, z ich efektívneho využívania v rôznych prevádzkových podmienkach a aplikáciách vrátane automatizovaných systémov a využívaní výkonovej elektroniky na menenie parametrov elektrickej energie.
V zameraní 03 na elektronické zariadenia si absolvent si prehĺbi vedomosti o funkčných vlastnostiach elektronických prvkov, súčiastok, základných konštrukčných obvodov, náročných elektronických systémov a ich aplikácii do širokého spektra elektronických zariadení.
Elektronické zariadenia vyžadujú dôslednú základnú teoretickú prípravu a preukázanie odborných zručností pri prácach na konkrétnych elektronických zariadeniach. Absolvent má možnosť prostredníctvom otvoreného systému odborných blokov získať preukázateľné zručnosti pre výkon povolania.
Odborné bloky vyplývajú z technického rozvoja, technologických potrieb praxe, trhu práce a možnosti školy. Bloky: 
- autoelektronika 
- automatizačná a riadiaca technika 
- organizačná a výpočtová technika 
- spotrebná elektronika

Školský vzdelávací program

ŠTUDIJNÝ  ODBOR  2414  L  STROJÁRSTVO

Nadobudnuté vzdelanie Úplné stredné s maturitou
Dĺžka štúdia       2 roky
Doklad o vzdelaní
Maturitné vysvedcčnie
Spôsob ukončenia štúdia
Maturitná skúška


Počas štúdia sa študenti prehlbujú vedomosti a zručnosti získané počas štúdia v učebnom odbore najmä v oblasti riadenia výroby, montáže a opravách zložitých strojov, prístrojov a zariadení využívaných pri moderných progresívnych technológiach a zabezpečovanie ich bezporuchového chodu. Absolventi tohoto odboru sa uplatňujú v praxi ako majstri výroby, servisní technici i konštruktéri. Majú samozrejme možnosť pokračovať na vysokej škole bakalárskym alebo inžinierskym štúdiom.

 


Školský vzdelávací program

 
ŠTUDIJNÝ  ODBOR 6474 4  TECHNICKO - EKONOMICKÝ  PRACOVNÍK
Nadobudnuté vzdelanie   Úplné stredné s maturitou
Dĺžka štúdia       2 roky
Doklad o vzdelaní       
Maturitné vysvedcčnie
Spôsob ukončenia štúdia  
Maturitná skúška

Absolvent štúdijného odboru je kvalifikovaný odborný pracovník, schopný samostatne vykonávať práce technicko-administratívneho a ekonomického charakteru vo všetkých typoch podnikov a inštitúcii. Je pripravený uplatniť sa v obchodnej, podnikateľskej a hospodárskej sfére, v oblasti zásobovania výroby, odbytu, hospodárskej správy a v službách. Absolvovaním bloku odborných predmetov podľa zamerania získa potrebné vedomosti pre orientáciu v jednotlivých odvetviach národného hospodárstva.Školský vzdelávací program


ŠTUDIJNÝ   ODBOR   3347 L   DREVÁRSKA  A  NÁBYTKÁRSKA  VÝROBA
Nadobudnuté vzdelanie Úplné stredné s maturitou
Dĺžka štúdia        2 roky
Doklad o vzdelaní
Maturitné vysvedčenie
Spôsob ukončenia štúdia
Maturitná  skúška

Absolvent získa vedomosti a zručnosti potrebné k tomu, aby bol schopný votvoriť jednoduchý nábytok a stavebno-stolársky výrobok. Počas štúdia získa vedomosti a zásady pravouhlého a názorného zobrazovania a kreslenia technických výkresov. Spoznáva počas štúdia druhy, vlastnosti a možnosti použitia materiálov používaných pri výrobe a montáži nábytku. Absolvent tohoto odboru dokáže vykonávať kvalifikovane pracovné činosti v oblasti výroby a montáže nábytku, stavebnostolárskych výrobkov a výrobkov z dreva a drevených materiálov v sériovej, alebo individuálnej výrobe.

 

Školský vzdelávací program  


 
AKTUÁLNE TERMÍNY
CERTIFIKÁT SKF
Naša škola získala certifikát SKF pre správnu
identifikáciu a odstraňovanie porúch a správnu
montáž súčiastok v automobilovom priemysle
LINKA POMOCI
KAM PO STREDNEJ

Ochrana osobných údajov
Pre viac informácii
kliknite SEM
PONUKA ONLINE SÚŤAŽÍ

Pre viac informácii
kliknite SEM