Pondelok 17 06 2024
MENINY OSLAVUJE : Adolf
ZAJTRA : Vratislav(a)
HLAVNÉ MENU
PARTNERI
 
SOLICAD
Pre predmet TECHNICKÉ KRESLENIE nám poskytla firma SOLICAD zdarma SW
progeCAD
 
GstarCAD

Pre predmet TECHNICKÉ KRESLENIE nám poskytla zdarma SW firma  GstarCAD 


ZRIAĎOVATEĽ ŠKOLY
TRNAVSKÝ
SAMOSPRÁVNY KRAJ

Prenájom priestorov – zverejnenie


Na základe zriaďovacej listiny, vystavenej zriaďovateľom – Trnavským samosprávnym krajom dňa 1.7.2002 ako vlastníkom majetku, má prenajímateľ v správe nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v katastrálnom území Piešťany, zapísanú v Liste vlastníctva č. 6886 ako parcela č. 4809/4. V zmysle „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Trnavského samosprávneho kraja“ je prenajímateľ (ako správca majetku zriaďovateľa) po súhlasezriaďovateľa oprávnený prenechať do nájmu majetok, ktorý má v správe, tretej osobe. V súlade s vyššie uvedeným prenajímateľ SOŠ technická Piešťany zverejňuje výzvu k verejnej obchodnej súťaži - zámer prenechať nájomcovi do nájmu :

Nehnuteľnosť umiestnená na Novej ul č. 5245/9, 921 01 Piešťany – vestibul budovy :- priestor na umiestnenie potravinového automatu a automatu na horúce bezkofeínové nápoje - celkom 2m2.

 

Sortiment tovaru musí byť v súlade s §7 vyhlášky MZ SR č. 75/2023 Z.z. o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež. Umiestnené zariadenia musia umožňovať platby hotovosťou, platobnými kartami, mobilným telefónom a inteligentnými hodinkami. Nájomná zmluva sa uzatvára na uvedené priestory 2m2 na dobu určitú od 1.9. 2024 do 31.8.2024.

 

Cenové ponuky možno predkladať v písomnej podobe v zatvorenej obálke označenej heslom: „Prenájom – neotvárať“ v lehote do 2.7. 2024 do 9.00 hod na adresu Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, 921 01 Piešťany.

 

Dátum zverejnenia zámeru: 14.6.2024
 
AKTUÁLNE TERMÍNY
17.6. - 21.6. 2024
Záverečné skúšky
 
18.6.2024
2.kolo prijímacích skúsok

FOTOGRAFIA NA PREUKAZ
TALENTCENTRUM

CERTIFIKÁT SKF
Naša škola získala certifikát SKF pre správnu
identifikáciu a odstraňovanie porúch a správnu
montáž súčiastok v automobilovom priemysle
KAM PO STREDNEJ

PONUKA ŠTÚDIA:

 

ZMATURUJ ZO SLOVENČINY

Viac info TU

Ochrana osobných údajov
Pre viac informácii
kliknite SEM