Štvrtok 22 10 2020
MENINY OSLAVUJE : Sergej
ZAJTRA : Alojza
PARTNERI
SOLICAD
Pre predmet TECHNICKÉ KRESLENIE nám poskytla firma SOLICAD zdarma SW
progeCAD
ZRIAĎOVATEĽ ŠKOLY
TRNAVSKÝ
SAMOSPRÁVNY KRAJ

SOŠT Piešťany je zapojená do projektu duálneho vzdelávania pre študijné a učebné odbory, ktoré má v sieti a o ktoré prejavili záujem zamestnávatelia. V duálnom vzdelávaní spolupracuje s nasledovnými spoločnosťami: 
 
 • Steel form, s.r.o Piešťany
 • Semikron, s.r.o. Vrbové
 • Diplomat Dental, s.r.o Piešťany
 • Araver Trenčín , s.r.o, 
 • Arriva Service , s.r.o Komárno
 • MB Servis, s.r.o Moravany nad Váhom
 • Porsche Werkzeugbau, s.r.o  Dubnica nad váhom
 
pre odbory:
 
 • 2697 K       mechanik elektrotechnik (študijný)
 • 2413 K       mechanik strojov a zariadení (študijný)
 • 2426 K       programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení (študijný)  
 • 2411 K       mechanik nastavovač (študijný)         
 • 2466 H 02    mechanik opravár - stroje a zariadenia (učebný)
 • 2487 H 01    autoopravár (učebný)

Silné stránky duálneho vzdelávania
 
 • Vysokokvalifikovaná pracovná sila, plynulý prechod zo vzdelávania na trh práce. 
 • Nadobudnutie kvalifikácie a praxe priamo u zamestnávateľa. 
 • Osvojenie si pracovných návykov priamo vo výrobnom procese u zamestnávateľa. 
 • Výučba na nových technológiách priamo u zamestnávateľa. 
 • Zodpovednosť zamestnávateľov za praktickú časť odborného vzdelávania. 
 • Vplyv zamestnávateľov na obsah odborného vzdelávania. 
 • Aktuálnosť odborných vzdelávacích programov a ich obsahu, možnosť flexibility v ich úprave. 
 • Overenie vedomostí a zručností absolventa zamestnávateľom pri ukončovaní štúdia. 
 • Žiak si vyberá povolanie a zamestnávateľa, ktorý mu zabezpečí praktické vyučovanie. 
 • Výber žiaka na duálne vzdelávanie priamo zamestnávateľom a prijímanie žiaka do školy so súhlasom zamestnávateľa. 
 • Dohľad zamestnávateľských združení nad duálnym systémom vzdelávania. 
 • Finančné a hmotné zabezpečenie žiaka zamestnávateľom. 
 • Úzka spolupráca podniku, školy a žiaka. 
 • Prakticky cielené učebné osnovy pre jednotlivé odbory. 
 • Rozvoj povolaní naviazaných na potreby trhu. 
 • Vysoká pravdepodobnosť získania pracovnej zmluvy so zamestnávateľom.
 
Príležitosti duálneho vzdelávania
 
 • Zvýšenie zamestnanosti absolventov SOŠ. 
 • Príležitosť pre mladých ľudí získať kvalitnú prípravu na povolanie. 
 • Zlepšenie úrovne odborných kompetencií a pracovnej morálky absolventov škôl. 
 • Reálne pracovné, sociálne situácie  a osvojenie si „firemnej kultúry“. 
 • Výber vhodných absolventov a ich zamestnávanie pre vlastné  potreby podniku. 
 • Vytváranie vzdelávacích programov podľa požiadaviek a potrieb zamestnávateľov. Posilnenie spoločenského statusu a atraktivity technických povolaní - status „poctivého remesla“. 
 • Dobudovanie a posilnenie stavovských a profesijných organizácií a centier odborného vzdelávania a prípravy. 
 • Zjednotenie obsahu a náročnosti kvalifikačných skúšok, kvalifikačných úrovní. 
 • Záujem štátu a ochota zahraničných komôr podporiť rozvoj duálneho vzdelávania svojou  vlastnou skúsenosťou.
 • Zvýšenie konkurencieschopnosti podnikov a Slovenska. 
 • Prostredníctvom dobrých príkladov postupné zapojenie väčšieho počtu zamestnávateľov do odborného vzdelávania a prípravy systémom duálneho vzdelávania. 
 • Možnosť financovania prechodu na duálny systém zo štrukturálnych fondov EÚ. 
 • Zvýšenie objemu financií do školstva (v pomere k HDP) prostredníctvom vstupu zamestnávateľov do financovania odborného vzdelávania a prípravy. 
 • Vstup zamestnávateľov do zvyšovania odbornej úrovne učiteľov odborných predmetov a majstrov odbornej výchovy.
 
SUBJEKTY DUÁLNEHO VZDELÁVANIA A ICH ÚLOHY 

Hlavnými partnermi v duálnom vzdelávaní sú zamestnávatelia, škola a žiak. Tvoria spolu dobre fungujúci systém, z ktorého profitujú všetky strany. 
 
 
AKTUÁLNE TERMÍNY
CERTIFIKÁT SKF
Naša škola získala certifikát SKF pre správnu
identifikáciu a odstraňovanie porúch a správnu
montáž súčiastok v automobilovom priemysle
LINKA POMOCI
KAM PO STREDNEJ

Ochrana osobných údajov
Pre viac informácii
kliknite SEM
PONUKA ONLINE SÚŤAŽÍ

Pre viac informácii
kliknite SEM